CHAGALL’IN SANATINDA MELEK İMGESİ (IMAGE OF THE ANGEL IN CHAGALL’S ART)

LALE YILMAZ
456 266

Öz


ÖZ

Makalede Marc Chagall’in sanat yapıtlarında kanatlı figürler ve melek imgesine yaklaşımı ile resimsel betime katkısı konu alınmıştır. İlk bakışta Chagall, geleneksel Rus yaşamını ve Ortodoks ikonografisini modern anlamda yorumlamış bir sanatçıdır. Resimlerinde Hıristiyan ve Musevi dini sembollerini kullanmış ve geleneksel betimleri yeniden yorumlamıştır. Sanatının erken dönemlerinden 1985’teki ölümüne kadar resim, gravür, vitray, heykel, kabartma gibi birçok tekniği denemiş ve kullanmıştır.

Chagall resminde kanatlı figürler ve melek imgesi dini ve günlük yaşam arasındaki sahnelerde önemli bir yere sahiptir. Sanatçının Kutsal Kitap resimlerinden kilise ve sinagoglarda gerçekleştirdiği vitraylara kadar birçok eserinde melek figürü izlenebilmektedir. Kökenini efsanevi kanatlı varlıklardan mitolojik figürlere kadar geniş bir alanda bulabildiğimiz bu figürlerin tek tanrılı dinlerde varlığını sürdürmesi ortak kültürel bir bilince ait olduklarına işaret eder. Bu ortak kültürel imge Chagall’in sanatında yeni ve modern bir anlatımla ortaya çıkmıştır.               

Anahtar Kelimeler: Chagall, resim, vitray, betimleme, melek.

ABSTRACT

In this article the approach to the image of the angel and contribution to the pictorial representation on the artworks of Marc Chagall are adressed. In the art of Chagall traditional Russian life and the Orthodox iconography were interpreted in modern sense by the artist. Tradition of Christian and Jewish religious symbols and representations which were  used in the paintings are re-interpreted. From the early period of his art until his death in 1985 he tried different techniques such as painting, etching, stained glass, sculptures and reliefs.

The image of angel had an important place on Chagall’s paintings between the scenes about the religion and daily life. Like the stained glass works in various structures and the paintings of the bible, the figure of the angel can be seen in many works of the artist. The use angel as a figure in monotheistic religions has a mythological origin which indicates a collective cultural consciousness. This collective understanding emerged as a new style and expression in the art of Chagall.

Keywords: Chagall, painting, stained glass, depiction, angel.


Tam metin:

PDF