MARCEL DUCHAMP ESERLERİNİN YIKICI DÜZLEMİ VE READY-MADE’LERİNDEKİ ANTİ-TOPOGRAFİ (SUBVERSIVE EFFECT OF MARCEL DUCHAMP’S WORKS AND ANTI-TOPOGRAPHY IN HIS READY-MADE)

BÜLENT YILDIZ
532 467

Öz


ÖZET

Marcel Ducham, yaptığı eserlerle sanat tarihinin zirvesindeydi ve “kavramsal sanat” düşüncesiyle zihinlerde yıkıcı bir etkide bulundu. Onun hazır nesnelerle yaptığı çalışmalar burjuva sanat anlayışına bir karşı çıkış olduğu gibi, aynı zamanda şehirlerin topografik ve iktidarsal düzenlenişine de ironik/parodik bir yaklaşımın izlerini taşımaktadır. Bu yazı bu düşünce ışığında ikinci durumun Duchamp eserlerinde nasıl cereyan ettiğini araştıracak ve Duchamp’ın ready-made’lerini anti-topografik bir gözle okuyup tartışacaktır.

Anahtar Kelimeler: Marcel Duchamp, Anti-Topografi, Kavramsal Sanat, Avangard.

ABSTRACT

Are the works of Marchel Duchamp, who is at the peak of art history with his creations and who has made a wrecking impact on minds with the “conceptual art” idea, just a resistance carried out  with ready-made objects, to the bourgeois understanding of art or are they ironic / parodic approaches to the cities’ arrangements by means of topography and power? This article looks into how the latter takes place in the works of Duchamp and  reviews and discusses  the ready-made works of Duchamp with an anti-topographical view.

Keywords: Marcel Duchamp, Anti-Topography, Conceptual Art, Avant-garde.


Tam metin:

PDF