ACIYI OKUMAK: TEMSİL VE İFADE BAĞLAMINDA PİETA BETİMLERİ (READING THE SUFFERING: PIETA DEPICTIONS IN THE CONTEXT OF REPRESENTATION AND EXPRESSION)

SERAP YÜZGÜLLER, SEDA YAVUZ
927 412

Öz


ÖZ

Var edilen bir acıya ortak kılınmakla, var olan bir acıyı hissetmek keskin bir yol ayrımıdır. 14. yüzyılın başlarında İsa’nın çilesine odaklanan Batı ikonografisinin bu süreçte ürettiği betim tiplerinden biri de ölü İsa’yı annesi Meryem’in kucağında gösteren Pieta imgesidir. Kutsallıktan gerçekliğe ya da göksellikten dünyeviliğe uzanan Pieta izleğinde, sahnenin betimleme anlayışının evrimi çalışmamızın hareket noktasıdır. Üretilen acı ile var olan acı, Batı sanatındaki Pieta heykelleri üzerinden temsil ve ifade bağlamında tartışılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Pieta, Meryem, acı, temsil, ifade.

ABSTRACT

There is a poignant distinction between feeling an existing suffering and being made a part of a created one. At the beginning of the 14th century, Western iconography focused on the Passion of the Christ but at the same time, it produced some new types of depiction and one of them is Pieta, an image of the sorrowing Virgin Mary holding the dead body of Christ on her lap. The main point of our research is the evolution of the theme of Pieta which is traced from divinity to reality or from the sacred to the profane. The created suffering and the existed suffering are argued in the context of representation and expression with sculptural images of Pieta in Western art.

Keywords: Pieta, Virgin Mary, suffering, representation, expression.

 


Tam metin:

PDF